ตัวอย่างผลงานหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ BUCA Post

( เป็นหนังสือพิมพ์ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่จะมีขึ้นในวาระสำคัญๆ)