อาสาสมัครหาเสียงให้พรรคชาติไทย
เพื่อลงพื้นที่ศึกษาการสื่อสารของพรรคการเมือง...ในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
1 พฤศจิกายน 2550 ถึง 23 ธันวาคม 2550