ดูแลฝ่ายสถานที่ Main Stadium มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ให้ความสะดวกเรื่องสถานที่แก่คณะนักกีฬาจากต่างประเทศ,
อำนวยความสะดวกเรื่องห้องพัก, ห้องพยาบาล, ลานซ้อมกีฬา,
สนามแข่งขัน เพื่อให้นักกีฬาที่เข้าแข่งขัน และสต๊าฟโค้ชจากต่างประเทศ
ได้รับความสะดวกในเรื่องการเดินทางและภาษา