comment letter

บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป มหาชน จำกัด
1854 ถนน บางนา-ตราด กม.4.5
พระโขนง กรุงเทพฯ 10260

                                                               12 กันยายน 2551

             ตามที่นายชาญกิจ ตระกูลวิไล นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้นปีที่ 3 วิชาเอกหนังสือพิมพ์ ได้ไปฝึกงานที่หนังสือพิมพ์ The Nation แผนกข่าวเศรฐกิจ เป็นเวลา 3 เดือน นั้น นายชาญกิจ เป็นนักศึกษาที่มีระเบียบวินัย, ตรงต่อเวลา สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้, กระตือรือร้นในการทำงาน, มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมได้ดี, มีการติดตามกระแสการเปลี่ยนของสังคมเพื่อประยุกต์ใช้กับการทำนำเสนอรายงานข่าว, สามารถตัดสินใจเมื่อเผชิญสถานการณ์คับขันได้, ทั้งยังสามารถคิดประเด็นข่าวที่น่าสนใจเพื่อนำเสนอในเชิงเศรษฐกิจ

             ทั้งนี้นายชาญกิจ ควรพัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ, วิธีการเขียนอย่างถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ, การติดตามข่าวสารทั้งการเมืองและเศรษฐกิจให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการนำเสนอรายงานในเชิงวิเคราะห์ข่าวในอนาคต รวมทั้งการปรับตัวเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สังคมการทำงานหลังจบการศึกษา

             ทางหนังสือพิมพ์ The Nation เชื่อว่า นายชาญกิจ เป็นผู้ที่มีศักยภาพที่จะนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ไปประยุกต์และพัฒนาใช้กับการทำงานจริงในอนาคตได้เป็นอย่างดี

                                                               
                                                                ขอแสดงความนับถือ
 
                                                           (นางสาวอัจฉรา พงษ์วุฒิธรรม)
                                                           ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ