เป็นหนังสือทำมือ ที่ทำกันเองในกลุ่มประมาณ 10 คน
โดยเขียนบทความแสดงความคิดความเห็นต่อเหตุการณ์บ้านเมือง
ออกขายให้นักศึกษาในหมาวิทยาลัยกรุงเทพในราคาเล่มละ 10 บาท
ในช่วงปี 2549ตัวอย่างงานเขียน